Det gåtfulla psyket

Det gåtfulla psyket

Sorg - en väg genom skuggornas rike

Download it: MP3 | AAC | OGG | OPUS

Sorg är en del av att vara människa och hör ihop med vår förmåga att knyta an och älska. Avsnittet berör sorgens mångskiftande former och faser. Nedan listas några exempel på referenslitteratur som möjliggör uppföljning och fördjupning inom området.

Referenser:

  • Beck-Friis, J. (2009), Den nakna skammen : grund för depression eller väg till ömsesidighet. Stockholm: Natur och Kultur

  • Beck-Friis, J. (2005), När Orfeus vände sig om : En bok om depression som förlorad självaktning. Stockholm: Natur och Kultur

  • Bowlby, J. (1980), Loss - Sadness and Depression The Tavistock Institute of Human Relations

  • Freud, S (1917), Mourning and melancholia. SE, 14, 239

  • Green, A. (1980, The dead mother. In: Green, A. (1997). On Private Madness. London: Karnac, pp. 142­173

  • Pollock, G. H. (1989), The Mourning-Liberation Process, Bd. I. Madison (IUP)

  • Pohlkamp, Lilian (2020), Bereaved mothers and fathers: Grief and psychological health 1 to 5 years after losing a child to cancer, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Institutionen för vårdvetenskap

  • Volkan, V (1981), Linking Objects and Linking Phenomena. A Study of the Forms, Symptoms, Metapsychology and Therapy of complicated Mourning. New York (US): IUP


Comments


New comment

By submitting your comment you agree that the content of the field "Name or nickname" will be stored and shown publicly next to your comment. Using your real name is optional.